listen_exam

ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบประเมินระบบด้วยครับ

 แบบประเมินผลระบบรับนักเรียน 

 

ประกาศผลคะแนนสอบเข้าห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เข้าระบบ
รหัสผู้ใช้   
รหัสผ่าน  
 

 

รหัสผู้ใช้ : เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ

รหัสผ่าน : เลขประจำตัวประชาชน

สถิติการใช้งานหน้านี้ =   2152  ครั้ง (เริ่มเก็บสถิติ 3 มีนาคม 2562)

โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-4575 , 0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
E-mail : email@narinukun.ac.th Webmaster : narinukun.web@gmail.com